fbpx

Konkurs na Dzień Dziecka!

Jakie jest Twoje wspomnienie z dzieciństwa z książką w roli głównej? Poszperaj w pamięci, przypomnij sobie te emocje i podziel się nimi z Dwukropkiem 🙂 Jesteśmy bardzo ciekawi, kiedy książki zaczęły odgrywać większą rolę w Twoim życiu. Kto lub co się do tego przyczyniło. Czy ta miłość do literatury przetrwała? Czy przekazujesz ją teraz swoim dzieciom/ siostrzeńcom/ siostrzenicom?

Na Wasze komentarze (umieszczamy je pod postem konkursowym na Facebooku) czekamy przez cały dzień 1 czerwca, a 3 ( w naszym odczuciu) najciekawsze nagrodzimy zestawami składającymi się z 3 wybranych przez laureatów/ki majowych premier. A jest w czym wybierać! Sami zobaczcie:

 1. Buziaczki
 2. Sir Borys Krzepki i kapryśna królewna
 3. Zaklinacz tygrysów
 4. Zapiski bajarza. Opowieść o Greenglass House
 5.  Władcy iluzji
 6. Poławiaczka pereł. Legenda o źrenicy oka
 7. Tajemne Bractwo Pana Benedykta. Ryzykowna podróż
 8. Dla mnie

Zrób prezent swojemu dziecku albo… sobie! Wygraj 3 nowości Dwukropka 🙂 Powodzenia!

___________________________________________

 

REGULAMIN KONKURSU z okazji Dnia Dziecka

DEFINICJE 

 1. Organizatorem Konkursu z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci („Konkurs”) jest Grupa MAC S.A, ul. Witosa 76, 25-561 Kielce, NIP 6570082245 („Organizator”). Organizator ogłasza Konkurs do publicznej wiadomości na portalu Facebook.com na fanpage’u Wydawnictwa Dwukropek.
 2. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terenie Polski, która w terminie wskazanym w punkcie II. Regulaminu, weźmie udział w konkursie.
 3. Nagrody otrzymają wybrane odpowiedzi konkursowe.
 4. Każdy z Uczestników przystępując do Konkursu oświadcza, że zapoznał i akceptuje warunki Regulaminu Konkursu.
 5. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie adresu zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

PRZEBIEG KONKURSU 

 1. Konkurs odbywa się w na fanpage’u Wydawnictwa Dwukropek na Facebooku.
 2. Konkurs trwa przez cały dzień – 1 czerwca 2022r.
 3. Celem konkursu jest promowanie czytelnictwa oraz kreatywności i zachęcenie użytkowników do aktywności w obszarze marki Dwukropek.
 4. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik umieszcza w komentarzu pod postem konkursowym swoje wspomnienie z dzieciństwa z książką w roli głównej.
 5. Nagrodami w konkursie są 3 zestawy po 3 książki – każdy laureat/ka może wybrać 3 tytuły z majowych premier.
  Nagrody otrzymają wybrane odpowiedzi konkursowe– w sumie 3 osoby. Każdy uczestnik może udzielić jednej odpowiedzi.
 6. Organizator ogłosi wyniki konkursu oraz zasady odbioru nagrody w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu. Informację o ogłoszeniu wyników niezwłocznie umieści na fanpage’u na Facebooku.
 7. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 8. Po ogłoszeniu wyników zwycięzcy zobowiązani są do niezwłocznego skontaktowania się z Organizatorem Konkursu i podania danych adresowych do wysyłki nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej do fanpage’a Wydawnictwa Dwukropek na portalu Facebook. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 3 (trzech) dni od dnia ogłoszenia wyników przez Organizatora, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE

 1. Organizator obowiązany jest, w ciągu 2 miesięcy od daty ogłoszenia wyników konkursu, przekazać Nagrodę Zwycięzcy.
 2. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: kontakt@dwukropek.com.pl, w terminie 14 dni, od dnia zakończenia konkursu.
 3. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
 4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 5. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.
 6. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 4 powyżej nie będą rozpatrywane.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnicy Konkursu mają prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych na zasadach i w zakresie określonym w ww. ustawie, tj. prawo do wglądu do danych, prawo ich poprawiania oraz prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych.
 2. Podanie przez Uczestnika danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium Polski, numer telefonu) dla celów związanych z Konkursem jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania przez Organizatora nagrody.
 3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie imienia i nazwiska Uczestnika Konkursu na profilu Organizatora Konkursu w serwisie Facebook.com.
 4. Uczestnicy Konkursu poprzez przystąpienie do udziału w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wskazanych w treści Regulaminu. Dane osobowe udostępnione przez Uczestnika będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.
 2. Konkurs nie jest grą losową, loteria fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r.
 3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem społecznościowym Facebook® ani jego właścicielem czy administratorem. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu.

Powrót