fbpx

Muzyczny Mikołajkowy Konkurs!

Z okazji tegorocznych Mikołajek dla czytelników i czytelniczek Dwukropka przygotowaliśmy wyjątkowe zestawy gadżetów: kubki i bawełniane torby!

Zapraszamy do zabawy – kreatywność, pomysłowość, poczucie humoru mile widziane 🙂 Aby wziąć udział w konkursie prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem, a potem zapraszamy na nasz profil na Facebooku [KLIK].


REGULAMIN MUZYCZNEGO MIKOŁAJKOWEGO KONKURSU

DEFINICJE

 1. Organizatorem Konkursu „Mikołajkowy Konkurs” („Konkurs”) jest Grupa MAC S.A, ul. Witosa 76, 25-561 Kielce, NIP 6570082245 („Organizator”). Organizator ogłasza Konkurs do publicznej wiadomości na portalu Facebook.com na fanpage’u Wydawnictwa Dwukropek.
 2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Konkurs przeprowadzony jest w serwisie Facebook na profilu Wydawnictwa Dwukropek
 3. Sponsorem nagród jest Wydawnictwo Dwukropek
 4. Czas trwania Konkursu: od 02.12.2020 r. do 05.12.2020 r. do godziny 22:00.
 5. Konkurs ma na celu promocję kreatywności i zachęcenie użytkowników do aktywności w obszarze marki Dwukropek.
 6. Każdy z Uczestników przystępując do Konkursu oświadcza, że zapoznał i akceptuje warunki Regulaminu Konkursu.
 7. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie adresu zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatora Konkursu oraz zgodą na nieodpłatne prezentowanie prac w Internecie oraz druku.
 9. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  usuwania  lub ukrywania komentarzy konkursowych,  które  są wulgarne,  obraźliwe, nieprawdziwe, niecenzuralne, propagujące przemoc, o charakterze pornograficznym, zawierające groźby lub sprzeczne z prawem.

PRZEBIEG KONKURSU

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik umieszcza w komentarzu pod postem konkursowym (na Facebooku) zdjęcie związane z danym artystą/zespołem lub wybranym utworem muzycznym.
 2. Nagrodami w konkursie są zestawy gadżetów z limitowanej serii związanych z publikacją „Wielcy muzycy”. Uczestnik/czka konkursu może wskazać, który zestaw chciałby/aby otrzymać, ale o wyborze nagród ostatecznie decyduje Organizator.
 3. Nagrody otrzymają wybrane odpowiedzi konkursowe– w sumie 4 osoby. Każdy uczestnik może umieścić jeden komentarz.
 4. Organizator ogłosi wyniki konkursu oraz zasady odbioru nagrody w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu. Informację o ogłoszeniu wyników niezwłocznie umieści na fanpage’u na Facebooku.
 5. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 6. Po ogłoszeniu wyników zwycięzcy zobowiązani są do niezwłocznego skontaktowania się z Organizatorem Konkursu i podania danych adresowych do wysyłki nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej do fanpage’a Wydawnictwa Dwukropek na portalu Facebook. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 3 (trzech) dni od dnia ogłoszenia wyników przez Organizatora, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE

 1. Organizator obowiązany jest, w ciągu 2 miesięcy od daty ogłoszenia wyników konkursu, przekazać Nagrodę Zwycięzcy.
 2. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: kontakt@dwukropek.com.pl, w terminie 14 dni, od dnia zakończenia konkursu.
 3. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
 4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 5. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.
 6. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 4 powyżej nie będą rozpatrywane.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnicy Konkursu mają prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych na zasadach i w zakresie określonym w ww. ustawie, tj. prawo do wglądu do danych, prawo ich poprawiania oraz prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych.
 2. Podanie przez Uczestnika danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium Polski, numer telefonu) dla celów związanych z Konkursem jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania przez Organizatora nagrody.
 3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie imienia i nazwiska Uczestnika Konkursu na profilu Organizatora Konkursu w serwisie Facebook.com.
 4. Uczestnicy Konkursu poprzez przystąpienie do udziału w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wskazanych w treści Regulaminu. Dane osobowe udostępnione przez Uczestnika będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.
 2. Konkurs nie jest grą losową, loteria fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r.
 3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem społecznościowym Facebook® ani jego właścicielem czy administratorem. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu.

Powrót