fbpx

Teraz czas na czytanie z :Dwukropkiem!

Czytamy, bawimy się, inspirujemy i .. wygrywamy! 😊 Dołącz do Dwukropkowego wydarzenia – czerp garściami z gotowych pomysłów, dziel się własnymi!

Zdajemy sobie sprawę, jak trudny to czas dla wszystkich, ale szczególnie dla rodziców i dzieci. Dlatego utworzyliśmy wydarzenie (KLIK) na naszym fanpage’u, aby stworzyć bazę pomysłów na to, co jeszcze można zrobić po przeczytaniu książek, jak je dodatkowo wykorzystać, aby ciekawie wypełnić ten czas. Chcemy wesprzeć rodziców i jednocześnie pokazać, że możemy wszyscy inspirować się nawzajem, podrzucać sobie ciekawe pomysły, wspierać się w tej nowej utrudnionej rzeczywistości!

Zachęcamy Was do dołączenia do tego wydarzenia 🤗:
🔸 co kilka dni będziemy tam dzielić się z Wami pomysłami na kreatywne wykorzystanie naszych książek (i nie tylko);
🔸 będziemy Was zachęcać do tego, byście pokazywali Wasze sposoby na to, jak czytacie, do czego inspirują Was nasze książki, etc.
🔸 co 5 dni nagrodzimy jakiś ciekawy pomysł naszym Dwukropkowym kubkiem i książką 🎁

Damy radę! 💪🙂 Swoje propozycje kreatywnych zabaw/ ćwiczeń inspirowanych książkami Dwukropka możecie wrzucać do wydarzenia oraz publikować na Instagramie – koniecznie z hasztagami:

#TerazCzasNaCzytaniezDwukropkiem
#TerazCzasNaCzytanie
#NajlepszyCzasNaCzytanie

Akcja zainspirowana działaniami Fundacji Powszechnego Czytania.


Regulamin akcji 'Teraz czas na czytanie z :Dwukropkiem!’:

         I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Organizatorem Akcji 'Teraz czas na czytanie z :Dwukropkiem!’ („Wydarzenie”) jest Wydawnictwo JUKA-91 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-230) przy ul. Jutrzenki 118, KRS 0000046570, NIP 7290207717, zwane dalej „Organizatorem”. Organizator ogłasza Wydarzenie do publicznej wiadomości na portalu Facebook.com na fanpage’u Wydawnictwa Dwukropek.
 2. Wydarzenie organizowane jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wydarzenie przeprowadzone jest w serwisie Facebook na profilu Wydawnictwa Dwukropek (https://www.facebook.com/wydawcadwukropek/).
 3. Sponsorem nagród jest Wydawnictwo Dwukropek.
 4. Czas trwania Konkursu: od 18.03.2020 r. do odwołania.
 5. Wydarzenie ma na celu promocję kreatywności i zachęcenie użytkowników do aktywności w obszarze marki Dwukropek.
 6. Każdy z Uczestników przystępując do Wydarzenia oświadcza, że zapoznał i akceptuje warunki Regulaminu Wydarzenia.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 1. Wydarzenie przeznaczone jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz osób, które ukończyły 13. rok życia i posiadają pisemną zgodę od opiekuna prawnego na udział w Wydarzeniu. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy taka zgoda została udzielona przez opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego.
 2. Warunkiem udziału w Wydarzeniu jest posiadanie adresu zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Uczestnik może umieścić dowolną liczbę propozycji w wydarzeniu konkursowym.
 4. Biorąc udział w Wydarzeniu Uczestnik oświadcza, że umieszczony przez niego komentarz (zdjęcia, treści, obrazy, utwory) są jego własnością i nie naruszają praw osób trzecich, są wolne od wszelkich  wad,  praw  i  roszczeń  osób  trzecich  oraz, że  przysługują  mu  do  niego  wyłączne  i nieograniczone prawa i jest uprawniony do rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń.
 5. Organizator Wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Uczestników Wydarzenia.
 6. Zgłoszenie prac do Wydarzenia jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatora oraz zgodą na nieodpłatne prezentowanie prac w Internecie oraz druku.
 7. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  usuwania  lub ukrywania odpowiedzi,  które  są wulgarne,  obraźliwe, nieprawdziwe, niecenzuralne, propagujące przemoc, o charakterze pornograficznym, zawierające groźby lub sprzeczne z prawem.

          III. ZASADY 

 1. Zadanie konkursowe polega na publikacji (w ramach wydarzenia lub na swoim profilu na Instagramie  – wówczas konieczne jest użycie hasztagów: #TerazCzasNaCzytaniezDwukropkiem , #TerazCzasNaCzytanie, #NajlepszyCzasNaCzytanie ) sposobów na kreatywne wykorzystanie książek Dwukropka do zabaw/ ćwiczeń.
 2. Co 5 dni jury, powołane przez Organizatora Wydarzenia, będzie nagradzać wybraną propozycję  Dwukropkowym kubkiem i książką. Obrady jury są tajne.
 3. Organizator na bieżąco będzie ogłaszał wyniki oraz zasady odbioru nagrody. Informację o ogłoszeniu wyników niezwłocznie umieści w wydarzeniu Wydawnictwa Dwukropek na Facebooku.
 4. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 5. Po ogłoszeniu wyników zwycięzcy zobowiązani są do niezwłocznego skontaktowania się z Organizatorem Wydarzenia i podania danych adresowych do wysyłki nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej do fanpage’a Wydawnictwa Dwukropek na portalu Facebook. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia ogłoszenia wyników przez Organizatora, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

         IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE

 1. Reklamacje odnośnie przebiegu Wydarzenia mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: kontakt@dwukropek.com.pl, w terminie 14 dni, od dnia zakończenia Wydarzenia.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.
 4. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 3 powyżej nie będą rozpatrywane.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem  danych  osobowych  Uczestników  Wydarzenia jest  Organizator.  Dane  będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych  (t.j.  Dz.  U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnicy Wydarzenia mają prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych na zasadach i w zakresie określonym w ww. ustawie, tj. prawo do wglądu do danych, prawo ich poprawiania oraz prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych.
2. Podanie przez Uczestnika danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium Polski, numer telefonu) dla celów związanych z Wydarzeniem jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania  przez  Organizatora nagrody.
3. Uczestnicy Wydarzenia wyrażają zgodę na zamieszczenie imienia i nazwiska Uczestnika Wydarzenia na profilu Organizatora Wydarzenia w serwisie Facebook.com.
4. Uczestnicy  Wydarzenia poprzez  przystąpienie  do  udziału  w  Wydarzeniu wyrażają  zgodę  na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wskazanych w treści Regulaminu. Dane osobowe udostępnione przez Uczestnika będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Wydarzenia.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnictwa w Wydarzeniu, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.
2. Wydarzenia nie jest grą losową, loteria fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r.
3. Wydarzenia nie jest w żaden sposób sponsorowane, wspierane, administrowane ani związane z serwisem społecznościowym Facebook® ani jego właścicielem czy administratorem. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za niniejsze Wydarzenie . Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Wydarzeniem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu.

Powrót