fbpx

Wielkanocny konkurs Maniutki!

Ogłaszamy rodzinny Wielkanocny Konkurs, którego główną bohaterką będzie wytłaczanka do jaj!

Zasady konkursu:

1. Należy nie wyrzucać do kosza wytłaczanki do jaj. Należy się jej przyjrzeć i zrobić z niej świąteczną ozdobę. Potem wymyślić jej nazwę i sfotografować.
2. Zdjęcie z tytułem należy przesłać na adres: stareknedelkowo1@wp.pl
3. Konkurs zaczyna się 18 marca 2021 (to Światowy Dzień Recyklingu!) i trwa do 01 kwietnia 2021 (Czy wiecie, że to dzień, w którym urodziny obchodzi autorka Maniutki, Joanna Krzyżanek?)
4. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 3 kwietnia 2021.
5. Nagrodą główną w konkursie jest warsztat z Joanną Krzyżanek dla grupy przedszkolnej – jeśli zwycięzca lub zwyciężczyni chodzi do przedszkola lub dla klasy – jeśli zwycięzca lub zwyciężczyni uczęszcza do szkoły. Ponadto wręczymy też nagrody książkowe.
6. W jury zasiądą eksperci: Maniutka, Zadziorek, mieszkańcy Starego Knedelkowa i Wydawnictwo Dwukropek.

 

 

 

 

REGULAMIN RODZINNEGO KONKURSU WIELKANOCNEGO

 1. Organizatorem konkursu są: Dwukropek (Grupa MAC S.A, ul. Witosa 76, 25-561 Kielce) i STARE KNEDELKOWO.
 2. Konkurs rozpoczyna się 18 marca 2021 i trwać będzie do 1 kwietnia 2021.
 3. Zadanie konkursowe: należy zrobić świąteczną ozdobę z wytłaczanek do jaj i sfotografować.
 4. Nagrodą główną w konkursie jest warsztat z autorką, Joanną Krzyżanek, w ustalonym po ogłoszeniu wyników terminie, dla grupy przedszkolnej – jeśli zwycięzca lub zwyciężczyni chodzi do przedszkola lub dla klasy – jeśli zwycięzca lub zwyciężczyni uczęszcza do szkoły.
 5. Warunki uczestnictwa w konkursie:
  a) Zdjęcie z tytułem oraz swoimi danymi należy przesłać na adresstareknedelkowo1@wp.pl do dnia 1 kwietnia 2021r. W tytule maila należy umieścić dopisek „Wielkanocny konkurs”.
  b) Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi.
  c) Każdy z uczestników może przesłać zdjęcie tylko jednej pracy.
  d) Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę swoimi danymi: imię i nazwisko, nr telefonu, wiek. Dane te będą służyć organizatorom do kontaktowania się z uczestnikiem konkursu.
  e) Prace anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 6. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 7. Naruszenie przez uczestnika któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
 8. Wyniki konkursu i nagrody:
  a) Jury powołane przez organizatora spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
  b) Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy, pomysłowość i oryginalność.
  c) Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 3 kwietnia 2021 roku, poprzez ogłoszenie imion i nazwisk zwycięskich prac na stronach www.dwukropek.pl, i na profilu Dwukropek na Facebooku oraz na Facebookach autorki (Stare Knedelkowo, Joanna Krzyżanek i Maniutka).
  d) Przyznane będą również nagrody za drugie i trzecie miejsce.
  e) Zwycięskie prace zostaną nagrodzone książkami ze specjalną dedykacją autorki.
  f) Decyzja jury co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.
 9. Postanowienia końcowe:
  a) Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na opublikowanie efektów pracy na stronie www.dwukropek.pl a także na profilu Wydawnictwa Dwukropek na Facebooku i Instagramie oraz na Facebookach autorki (Joanna Krzyżanek, Stare Knedelkowo, Maniutka). Autorzy zgadzają się na wykorzystanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.
  b) Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronach: www.dwukropek.pl w zakładce: Co nowego.
  c) Przekazując pracę na konkurs uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
  b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
  c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej liczby przekazanych prac,
  d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

Osoby do kontaktu:

– ze strony wydawnictwa Dwukropek – Lucyna Rurarz (lucyna.rurarz@dwukropek.com.pl)
– ze strony Starego Knedelkowa – Joanna Krzyżanek (stareknedelkowo1@wp.pl)

Powrót