fbpx

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO – NARYSUJ SWOJE WYMARZONE WAKACJE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Organizatorem Konkursu z okazji Dnia Dziecka („Konkurs”) jest Wydawnictwo Juka-91 Sp. z o.o., 02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 118 NIP: 7290207717 („Organizator”). Organizator ogłasza Konkurs do publicznej wiadomości na portalach Facebook i Instagram na profilach Wydawnictwa Dwukropek.
 2. Sponsorem nagród jest Wydawnictwo Dwukropek.
 3. Czas trwania Konkursu: od 22.06.2024 r. do 3.07.2024 r. do godziny 23:59.
 4. Konkurs ma na celu promocję kreatywności i zachęcenie użytkowników do aktywności w obszarze marki Dwukropek.
 5. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie adresu zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 6. Każdy z Uczestników przystępując do Konkursu oświadcza, że zapoznał i akceptuje warunki Regulaminu Konkursu.

II. PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs odbywa się w na profilu Wydawnictwa Dwukropek na Facebooku.

 2. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik umieszcza pod postem konkursowym jeden komentarz i przysługuje mu prawo do otrzymania jednej nagrody.

 3. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że umieszczony przez niego komentarz (zdjęcia, treści, obrazy, utwory) są jego własnością i nie naruszają praw osób trzecich, są wolne od wszelkich wad, praw i roszczeń osób trzecich, oraz że przysługują mu do niego wyłączne i nieograniczone prawa i jest uprawniony do rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń.
 4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Uczestników Konkursu.
 5. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatora oraz zgodą na nieodpłatne prezentowanie prac w Internecie, oraz druku.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania lub ukrywania odpowiedzi konkursowych, które są wulgarne, obraźliwe, nieprawdziwe, niecenzuralne, propagujące przemoc, o charakterze pornograficznym, zawierające groźby lub sprzeczne z prawem.

III. ZASADY PROWADZENIA I ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

 1. Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu dowolną techniką plastyczną (np. rysunek, malunek, szkic itp.), jak wyglądają Twoje wymarzone wakacje w formie zdjęcia lub filmu dodanego jako komentarz pod postem konkursowym na profilu Wydawnictwa Dwukropek w serwisie Facebook.
 2. Zwycięzców wybierze jury, powołane przez Organizatora Konkursu. Obrady jury są tajne.
 3. Jury wybierze najbardziej oryginalne, kreatywne i poruszające wyobraźnię (jury 😉 prace i przyzna nagrody w postaci 3 zestawów książek.

 4. Organizator ogłosi wyniki konkursu oraz zasady odbioru nagrody w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu. Informację o ogłoszeniu wyników niezwłocznie umieści w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage’u Wydawnictwa Dwukropek na Facebooku.

 5. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

 6. Po ogłoszeniu wyników zwycięzcy zobowiązani są do niezwłocznego skontaktowania się z Organizatorem Konkursu i podania danych adresowych do wysyłki nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej do fanpage’a Wydawnictwa Dwukropek na portalu Facebook. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 3 (trzech) dni od dnia ogłoszenia wyników przez Organizatora, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE 

 1. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: kontakt@dwukropek.com.pl, w terminie 14 dni, od dnia zakończenia konkursu.
 2. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.
 5. Reklamacje niezawierające danych wymienionych w punkcie 3 powyżej nie będą rozpatrywane.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
  osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnicy Konkursu mają prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych na zasadach i w zakresie określonym w ww. ustawie, tj. prawo do wglądu do danych, prawo ich poprawiania oraz prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych.
 2. Podanie przez Uczestnika danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium Polski, numer telefonu) dla celów związanych z Konkursem jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania przez Organizatora nagrody.

 3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie imienia i nazwiska Uczestnika Konkursu na profilu Organizatora Konkursu w serwisie Facebook.com.
 4. Uczestnicy Konkursu poprzez przystąpienie do udziału w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wskazanych w treści Regulaminu. Dane osobowe udostępnione przez Uczestnika będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.
 2. Konkurs nie jest grą losową, loteria fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r.
 3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem społecznościowym Facebook® ani jego właścicielem czy administratorem. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu.

Powrót