fbpx

REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI DNIA DZIECKA

Napisz, którą książkę Wydawnictwa Dwukropek Twoje dziecko lubi najbardziej i dlaczego.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Organizatorem Konkursu z okazji Dnia Dziecka („Konkurs”) jest Wydawnictwo Juka-91 Sp. z o.o., 02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 118 NIP: 7290207717 („Organizator”). Organizator ogłasza Konkurs do publicznej wiadomości na portalach Facebook i Instagram na profilach Wydawnictwa Dwukropek.
 2. Sponsorem nagród jest Wydawnictwo Dwukropek.
 3. Czas trwania Konkursu: od 27.05.2024 r. do 31.05.2024 r. do godziny 23:59.
 4. Konkurs ma na celu promocję kreatywności i zachęcenie użytkowników do aktywności w obszarze marki Dwukropek.
 5. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie adresu zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 6. Każdy z Uczestników przystępując do Konkursu oświadcza, że zapoznał i akceptuje warunki Regulaminu Konkursu.

 

II. PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs odbywa się w na profilach Wydawnictwa Dwukropek na Facebooku oraz Instagramie.

 2. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik umieszcza pod postem konkursowym jeden komentarz i przysługuje mu prawo do otrzymania jednej nagrody.

 3. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że umieszczony przez niego komentarz (zdjęcia, treści, obrazy, utwory) są jego własnością i nie naruszają praw osób trzecich, są wolne od wszelkich wad, praw i roszczeń osób trzecich oraz, że przysługują mu do niego wyłączne i nieograniczone prawa i jest uprawniony do rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń.
 4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Uczestników Konkursu.
 5. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatora oraz zgodą na nieodpłatne prezentowanie prac w Internecie oraz druku.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania lub ukrywania odpowiedzi konkursowych, które są wulgarne, obraźliwe, nieprawdziwe, niecenzuralne, propagujące przemoc, o charakterze pornograficznym, zawierające groźby lub sprzeczne z prawem.

 

III. ZASADY PROWADZENIA I ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

 1. Zadanie konkursowe polega na napisaniu, którą książkę Wydawnictwa Dwukropek Twoje dziecko lubi najbardziej i dlaczego w dowolnej formie komentarza (filmiku, zdjęcia, komentarza, etc.) pod postem konkursowym na profilu Wydawnictwa Dwukropek w serwisie Facebook lub Instagram.
 2. Zwycięzców wybierze jury, powołane przez Organizatora Konkursu. Obrady jury są tajne.
 3. Jury wybierze najbardziej oryginalne, kreatywne i poruszające wyobraźnię (jury 😉 prace i przyzna nagrody w trzech kategoriach wiekowych: 3+, 6+ oraz 9+.
  Nagrody: 3 zestawy książek wybranych przez Organizatora. Każdy uczestnik, zamieszczając komentarz, wybiera zestaw, który chce wygrać. Zestawy do wyboru w trzech kategoriach wiekowych: zestaw 3+, zestaw 6+, zestaw 9+.

 4. Organizator ogłosi wyniki konkursu oraz zasady odbioru nagrody w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu. Informację o ogłoszeniu wyników niezwłocznie umieści w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage’u Wydawnictwa Dwukropek na Facebooku i Instagramie. Wysyłka nagród rozpocznie się po 10 czerwca.

 5. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

 6. Po ogłoszeniu wyników zwycięzcy zobowiązani są do niezwłocznego skontaktowania się z Organizatorem Konkursu i podania danych adresowych do wysyłki nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej do fanpage’a Wydawnictwa Dwukropek na portalu Facebook. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 3 (trzech) dni od dnia ogłoszenia wyników przez Organizatora, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE 

 1. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: kontakt@dwukropek.com.pl, w terminie 14 dni, od dnia zakończenia konkursu.
 2. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.
 5. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 3 powyżej nie będą rozpatrywane.

Powrót